jinjia2的HTML之表单
code

jinjia2的HTML之表单

表单 在 HTML 页面里,我们需要编写表单来获取用户输入。一个典型的表单如下所示: <...
Jinjia2基本语法
code

Jinjia2基本语法

Jinja2 的语法和 Python 大致相同,你在后面会陆续接触到一些常见的用法。在模 板...