#include<string>
#include<iostream>
using namespace std;

string sa[10]; //默认初始化为 "" 空的
int ia[10]; //全局int数组默认初始化为0

int main() {
  string sa2[10]; //string不是内置类型,被默认初始化为空
  int ia2[10]; //int为内置类型,内置类型在main函数体内不会被默认初始化,值是"未定义的"
  //for(string i:sa)//输出结果为10个空的string(字符串)
  //for(string i2:sa2)//10个空的string类型
  for(int u1:ia)//10个0
  for(int u2:ia2)//未定义的值,乱的一批
  cout << u1 <<"\n" <<u2<<endl;


  return 0;
}
最后修改:2022 年 12 月 05 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏